KONKURS

Konkurs pt.: „Z wysokich obłoków pilnujesz Poloków,, XX lecie pobytu JP II w Zakopanem.
Organizatorem konkursu jest Dziekan Parafii Najświętszej Rodziny w Zakopanem ks. mgr Bogusław Filipiak .
Konkurs ma zakres powiatowy i prawo do udziału w nim mają uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Przed przystąpieniem do konkursu szkoła powinna wypełnić Zgłoszenie, za pośrednictwem duszpasterzy, katechetów lub drogą elektroniczną, do dnia 15 stycznia 2017 r.
Formularze zgłoszenia są dostępne na stronie internetowej parafii www.swrodzina.net
Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać drogą mailową: konkurszakopane@gmail.com

Kategorie konkursu:

Plastyczna:
➢ obraz (kredki, węgiel, farby),
➢plakat,
➢kolaż,
➢witraż.

Multimedialna:
➢wywiad z uczestnikami spotkań i pielgrzymek z Janem Pawłem II
➢prezentacja pamiątek z pobytu Ojca Św. na Podhalu
➢film inspirowany nauczaniem Jana Pawła II podczas pobytu w Zakopanem.

Literacka:
➢- wiersz,
➢- opowiadanie,
➢- kronika wydarzeń z pobytu Jana Pawła II w Zakopanem.

Harmonogram konkursu:
Etap szkolny:
Należy przeprowadzić do dnia 28 lutego 2017 r. a następnie przekazać je Komisji Konkursowej do dnia 15 marca 2017 r.
Adres Komisji Konkursowej:
Parafia Rzymsko - Katolicka Najświętszej Rodziny w Zakopanem 34-500 Zakopane ul. Krupówki 1a (z dopiskiem Konkurs)

Szkoła jest zobowiązana do powołania Komisji Szkolnej , która wyłoni trzy prace po jednej z każdej kategorii.
Wszystkie wyłonione prace należy zakodować, a Metrykę Pracy zakleić w kopercie i umieścić na rewersie pracy.
W przypadku zbyt małej liczby prac Komisja Konkursu może dopuścić dodatkowe prace z poszczególnych szkół.
Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji Szkoły, w której wyniki jednoznacznie wskazywać będą na brak samodzielnej pracy uczestników Konkursu.

Etap Powiatowy
Spośród nadesłanych prac Komisja Konkursowa wyłoni trzy pierwsze miejsca z każdej kategorii, które otrzymają nagrody i wyróżnienia.
Kryteria oceniania:
•praca przekazana na konkurs ma być pracą własną, wcześniej nie publikowaną,
•każdy z uczestników może przekazać na konkurs tylko jedną pracę,
•pracę należy opatrzeć tytułem oraz danymi osobowymi, które umieszczamy w kopercie na rewersie pracy,( prace będą kodowane na etap powiatowy),
•prace nie podpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu,
•dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu.

a)kategoria plastyczna –
okompletne, wyjątkowo starannie wykonanie pracy,
opraca bogata w szczegóły,
opraca zgodna z tematem,
oznajomość i wykorzystanie zasad kompozycji,
ozróżnicowana gama barwna.

b)Kategoria multimedialna:
opraca samodzielna , nie publikowana w innym konkursie,
opraca wykonana w wybranym programie : Power Point, Open Ofice, zapisana na dysku CD w pliku źródłowym i PDF,
onie przekracza maksymalnie 30 slajdów, a w przypadku automatycznego odtwarzania czas projekcji nie może przekroczyć 15 minut.
opłyta zakodowana i opisana w dodatkowej kopercie danymi osobowymi uczestnika,
o dopuszcza się wykorzystanie w prezentacji gotowych zdjęć , filmów, grafik, dźwięków, tekstów itp.
owykorzystane w prezentacji materiały nie mogą naruszać praw autorskich,
opraca zawiera informacje o wykorzystywanych materiałach źródłowych.

c)Kategoria literacka:
otwórczy charakter utworu,
opoprawność stylistyczna i językowa,
opoziom literacki pracy,
osamodzielność i oryginalność,
oogólna estetyka pracy.

Nagrody:
Za zajęcie:
•pierwszego miejsca w każdej kategorii zwycięzca otrzymuje pielgrzymkę do Rzymu,
•drugiego miejsca w każdej kategorii zwycięzca otrzymuje nagrodę rzeczową,
•za zajęcie trzeciego miejsca w każdej kategorii zwycięzca otrzymuje nagrodę rzeczową.
•osoby wyróżnione otrzymują dyplomy i upominki.
Dla wszystkich osób, które zakwalifikowały się do etapy powiatowego nagrodą będzie wspólna pielgrzymka Śladami Jana Pawła II .

O dacie i miejscu ceremonii wręczenia nagród osoby nagrodzone zostaną poinformowane drogą elektroniczną.