Kuchnia św. Brata Alberta

Kuchnia św. Brata Alberta w Zakopanem
Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce.
W sierpniu 2016 roku rozpoczęła się realizacja Podprogramu 2016, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Do połowy czerwca 2017 roku w Kuchni Św. Brata Alberta w Zakopanym przy ul. Nowotarskiej 41, osoby które otrzymają skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej, będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci ciepłego posiłku.
Posiłki są wydawane w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 11:30 do 13:00, a w soboty od 11:00 do 12:00.
Oprócz wsparcia żywnościowego Kuchnia Św. Brata Alberta realizować będzie cykliczne działania informacyjne związane z ofertami pracy zarobkowej oraz z działalnością instytucji udzielających pomocy osobom uzależnionym od alkoholu. Osoby korzystające ze wsparcia Programu będą mogły wziąć udział w warsztatach edukacyjnych dotyczących wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. O szczegółach informować będziemy na bieżąco. Wsparcie działaniami towarzyszącymi, pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy żywnościowej, która realizowana jest w ramach Programu.
Pomoc żywnościowa w postaci posiłku może być udzielana w ramach Programu PO PŻ osobom spełniającym kryteria kwalifikujące do statusu osoby najbardziej potrzebującej , tj. : osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1.268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1.028 PLN dla osoby w rodzinie, na podstawie skierowania wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej lub w przypadku osoby bezdomnej- oświadczenia podpisanego w organizacji (w Kuchni Św. Brata Alberta).

Zakopane, 29.11.2016