STATUT SANKTUARIUM
NAJŚWIĘTSZEJ RODZINY W ZAKOPANEM

I. ZASADY OGÓLNE
1. Sanktuarium Najświętszej Rodziny w Zakopanem, zwane dalej Sanktuarium, jest sanktuarium diecezjalnym, zatwierdzonym przez Arcybiskupa Metropolitę Krakowskiego Ks. Kardynała Stanisława Dziwisza dekretem z dnia 18 stycznia 2016 r. zgodnie z przepisem kan. 1230 Kodeksu Prawa Kanonicznego.
2. Sanktuarium w swojej działalności kieruje się stosownymi przepisami Kodeksu Prawa Kanonicznego, normami prawa partykularnego oraz postanowieniami niniejszego Statutu.
3. Sanktuarium Najświętszej Rodziny jest miejscem kultu, rozumianego w zgodzie z kan. 1186 Kodeksu Prawa Kanonicznego, oraz wysiłku ewangelizacyjnego, ekumenicznego i społecznego.
4. Przez Sanktuarium rozumie się kościół parafialny pod wezwaniem Najświętszej Rodziny przy ul. Krupówki 1A.
5. Sanktuarium szerzy kult Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi, Józefa, we współpracy z innymi parafiami i organizacjami, działającymi na terenie diecezji i w regionie.
6. Opieka nad Sanktuarium powierzona jest kapłanom Archidiecezji Krakowskiej. Każdorazowy proboszcz parafii jest także Kustoszem Sanktuarium.
7. Kustosz Sanktuarium wypełnia swoją posługę przy ścisłym wsparciu ze strony innych kapłanów pracujących w Sanktuarium oraz we współpracy z duchownymi w dekanacie i przybywającymi wraz z grupami pielgrzymów.
8. Różne aspekty funkcjonowania i rozwoju Sanktuarium wspierają w sposób szczególny: Stowarzyszenie Apostolstwa Dobrej Śmierci, Bractwo Szkaplerzne Św. Michała Archanioła, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Róże różańcowe, Parafialny Zespół "Caritas", Kręgi Rodzin Domowego Kościoła, Parafialna schola "Stokrotki", Hospicjum Jezusa Miłosiernego i inne grupy parafialne.

II. CELEBRACJE
9. Kustosz Sanktuarium jest bezpośrednio odpowiedzialny za liturgię w nim sprawowaną.
10. "Mszą własną" w Sanktuarium jest formularz mszalny ze święta Świętej Rodziny Jezusa, Maryi, Józefa.
11. Wszyscy kapłani posiadający uprawnienie do spowiadania i spowiadający w Sanktuarium, są upoważnieni przez Arcybiskupa Metropolitę Krakowskiego do zwalania z ekskomuniki latae sententiae zaciągniętej w wyniku skutecznego przerwania ciąży (kan. 1398).
12. Wierni przybywający do Sanktuarium w zorganizowanej pielgrzymce mogą zyskać za nawiedzenie sanktuarium odpust zupełny pod zwykłymi warunkami (stan łaski uświęcającej, Komunia Święta, brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, modlitwa w intencjach Ojca św. oraz odmówienie w Sanktuarium "Wierzę" i "Ojcze nasz"). Wierni pielgrzymujący indywidualnie mogą taki odpust uzyskać raz w roku w dowolnie wybranym przez siebie dniu. Do Kustosza i duszpasterzy należy obowiązek informowania o możliwości i warunkach zyskania odpustu.
13. Chorzy pielgrzymujący do Sanktuarium mogą prosić o sakrament namaszczenia, którego należy udzielić zgodnie z przepisami Kodeksu Prawa Kanonicznego i Rytuału Rzymskiego.
14. Centrum życia sakramentalnego w Sanktuarium jest Eucharystia. Sanktuarium także propaguje i popiera kult Bożego Miłosierdzia, Najświętszej Maryi Panny, Św. Józefa oraz świętych, którzy byli związani z kościołem Najświętszej Rodziny lub są patronami rodzin: Św. Jana Pawła II, Św. Joanny Beretty Molla, bł. Piotra Dańkowskiego.
15. W Sanktuarium szczególnie doniośle obchodzi się święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi, Józefa, które poprzedzone jest nowenną oraz wspomnienie Św. Józefa rzemieślnika (1 maja) i wspomnienie Matki Bożej Nieustającej Pomocy (27 czerwca), której koronowany obraz jest w kościele od czerwca 1901 r.
16. Własnym nabożeństwem w sanktuarium jest nabożeństwo ku czci Najświętszej Rodziny odprawienie w pierwszą niedzielę miesiąca.
17. W sanktuarium odbywają się także inne nabożeństwa:
Wieczysta Adoracja Najświętszego Sakramentu z możliwością przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania;
- codzienna Koronka do Miłosierdzia Bożego;
- nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w każdą środę; 
- nabożeństwo do Św. Michała Archanioła w pierwszy wtorek miesiąca;
- nabożeństwo do patronów rodzin: św. Jana Pawła II (2-gi czwartek); św. Joanny Beretty Molla (czwarty wtorek); bł. Piotra Dańkowskiego (drugi wtorek);
- nabożeństwo Apostolstwa Dobrej śmierci (trzeci wtorek);
- nabożeństwo do św. Józefa w każdą sobotę;
- nabożeństwo fatimskie ku czci MB Fatimskiej (każdego 13 dnia miesiąca od maja do października).

III. EWANGELIZACJA
18. Wiernym, którzy przybywają do Sanktuarium duszpasterze w sposób bezpośredni lub pośredni będą starali się przedstawić podstawowe elementy kerygmatu chrześcijańskiego.
19. Szczególną troską w sanktuarium otacza się głoszenie Słowa Bożego. W dni powszednie homilie głosi się na Mszy św. o godz. 15.00, w niedziele i święta obowiązujące na każdej Mszy św.
20. Sanktuarium w szczególny sposób troszczy się o rozwój kultu Świętej Rodziny z Nazaretu. W tej działalności, zwłaszcza w aspekcie intelektualno - teologicznym, Sanktuarium podejmuje współpracę z Wydziałem Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej i Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie.
21. Sanktuarium jest otwarte na różnorodność grup, wspólnot, zrzeszeń i stowarzyszeń, będących przejawem żywotności laikatu.
22. Przy Sanktuarium umożliwia się wiernym nabycie literatury religijnej oraz dewocjonaliów, zwłaszcza związanych z kultem Najświętszej Rodziny, Jezusa, Maryi, Józefa oraz świętych patronów rodziny. Sanktuarium podejmuje, zwłaszcza w czasie wakacyjnym, inicjatywy ewangelizacyjne na terenie Zakopanego.

IV. DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA 
24. Funkcja Sanktuarium wyraża się w działalności charytatywnej między innymi przez opiekę duszpasterską i pomoc charytatywną we współpracy z "Caritas" Archidiecezji Krakowskiej realizowaną zwłaszcza w Stacji Opieki "Caritas", Hospicjum Jezusa Miłosiernego, Kuchni dla ubogich im. św. Brata Alberta, świetlicy środowiskowej dla dzieci.
25. Przy Sanktuarium mogą powstać inne dzieła charytatywne, opiekuńcze wychowawcze i edukacyjne. W swojej działalności kierują się one własnym statutem lub regulaminem, zatwierdzonym przez kompetentną władzę kościelną.
26. Miłość miłosierną praktykuje się także w Sanktuarium przez udzielanie gościny pielgrzymom zwłaszcza najbiedniejszym i stwarzanie im, w miarę możliwości, warunków do godziwego odpoczynku.
27. Szczególną troską Sanktuarium stara się objąć chorych, starszych i niepełnosprawnych.

V. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA
28. Sanktuarium jest miejscem, w którym organizowane są sympozja, wykłady, konferencje, przedstawienia, koncerty, wystawy oraz inne wydarzenia artystyczne i kulturalne we współpracy z Urzędem Miasta Zakopane.
29. Kustosz Sanktuarium, popierając działalność kulturalną przy sanktuarium, czuwa, aby nie dominowała ona nad elementem liturgicznym oraz by była organizowana w zgodzie z przepisami prawa.

VI. DOKUMENTACJA I ŚRODKI MATERIALNE
30. Kustosz Sanktuarium jest odpowiedzialny za prowadzenie kroniki, w której zapisywane są informacje o znaczących wydarzeniach w Sanktuarium. Oprócz kroniki w Sanktuarium jest prowadzona księga łask, w której zapisywane są relacje o nadzwyczajnych darach, które otrzymali wierni za pośrednictwem Świętej Rodziny. Łaski o wyjątkowym charakterze będą w miarę możliwości odpowiednio udokumentowane.
31. Sanktuarium prowadzi rejestr grup pielgrzymkowych, zawierający zapisy dotyczące dat pielgrzymek, parafii lub charakteru wspólnoty pątników, liczby pielgrzymów, ewentualnie wspólnej intencji pielgrzymów oraz imiona i nazwiska kapłanów przybywających z pielgrzymami i celebrujących Najświętszą Ofiarę Eucharystyczną.
32. Sanktuarium umożliwia pielgrzymom spisywanie podziękowań i próśb zanoszonych podczas nabożeństw (do MB Nieustającej Pomocy, św. Michała Archanioła). Kustosz Sanktuarium dba, aby zostały one odnotowane w księdze łask przechowywanej w Sanktuarium.
33. Kustosz Sanktuarium jest odpowiedzialny za gromadzenie, dokumentowanie i odpowiednie przechowywanie różnego rodzaju darów wotywnych, składanych jako wyraz pobożności pielgrzymów.
34. Kustosz Sanktuarium dysponuje środkami materialnymi z ofiar składanych przez pątników oraz dotacji uzyskanych od osób prawnych i fizycznych na rzecz Sanktuarium. W czasie Mszy Świętej odprawianej przy okazji pielgrzymek zbierane są ofiary na potrzeby Sanktuarium.
35. Ofiary przekazywane na rzecz Sanktuarium mogą być przeznaczone na rozwój kultu i dzieła miłosierdzia prowadzone przy Sanktuarium.
36. Zmiany w niniejszym Statucie mogą być wprowadzone za zgodą Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego.

Zgodnie z przepisem kan. 1232 par. 1 zatwierdzam niniejszy Statut Diecezjalnego Sanktuarium Najświętszej Rodziny w Zakopanem. 

Stanisław kardynał Dziwisz, Arcybiskup Metropolita Krakowski
ks. Piotr Majer, Kanclerz Kurii 

Kraków, 8 czerwca 2016 r./1743