PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce.  
W grudniu  2019 roku rozpoczęła się realizacja Podprogramu 2019, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
 Do lipca 2020 roku w Kuchni Św. Brata Alberta przy Parafii Najświętszej Rodziny 
 w Zakopanem przy ul. Nowotarskiej  41, osoby które otrzymają skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej lub osoby bezdomne będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci ciepłego posiłku.
Posiłki są wydawane w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 11:30 do 13:00, a w soboty od 11:00 do 12:00.
Oprócz wsparcia żywnościowego Kuchnia Św. Brata Alberta realizować będzie cykliczne działania informacyjne związane z ofertami pracy zarobkowej oraz z działalnością instytucji udzielających pomocy osobom uzależnionym od alkoholu. Osoby korzystające ze wsparcia Programu będą mogły wziąć udział w warsztatach edukacyjnych dotyczących wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. O szczegółach informować będziemy na bieżąco. Wsparcie działaniami towarzyszącymi, pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy żywnościowej, która realizowana jest w ramach Programu.
           Pomoc żywnościowa w postaci posiłku może być udzielana w ramach Programu PO PŻ osobom spełniającym kryteria kwalifikujące do statusu osoby najbardziej potrzebującej , tj. : osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej 1.402  zł. dla osoby samotnie gospodarującej i  1.056 zł. dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej lub w przypadku osoby bezdomnej- oświadczenia podpisanego w organizacji (w Kuchni Św. Brata Alberta). 


Podsumowanie realizacji poprzednich podprogramów: Podprogram 2019 jest kontynuacją Podprogramu 2018, w ramach którego w Kuchni św. Brata Alberta przy Parafii Najświętszej Rodziny w Zakopanem objęła wsparciem żywnościowym 65 osób, przekazując im 6,62511 kg. żywności formie posiłków 16,745 porcji.
Dodatkowo  Kuchnia św. Brata Alberta przy Parafii Najświętszej Rodziny realizowała działania towarzyszące niefinansowe takie jak: Uroczysty obiad z okazji Święta Ubogich + symboliczna paczka, Mikołaja + paczka, Wigilia + paczka świąteczna, posiłek wielkanocny +paczka świąteczna.

Zakopane 30.12.2019