Modlitwa w domu

Przed rozpoczęciem modlitwy w każdym domu przygotowuje się krzyż, świece oraz wodę święconą, które należy położyć na stole nakrytym białym obrusem. Następnie osoba wyznaczona, na przykład ojciec rodziny, rozpoczyna słowami:

P: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

W: Amen

Następnie należy uroczyście zapalić świece.

P: Światło Chrystusa.

W: Bogu niech będą dzięki.

Po wstępie wszyscy siadają, a jeden z domowników czyta fragment z Pisma Świętego.

Czytanie /1 Kor 12, 31-13.8a/
Hymn o Miłości

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia:
Starajcie się o większe dary: a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice, i posiadał wszelką wiedzę, i wszelką możliwą wiarę, tak iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał.

Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą; nie dopuszcza się bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje.

P: Oto słowo Boże.

W: Bogu niech będą dzięki.

Następuje śpiew kolędy Pójdźmy wszyscy do stajenki, po czym wszyscy wstają i odczytywany jest fragment Ewangelii.

Ewangelia /Mt 2, 1-12/
Mędrcy ze Wschodu

Z Ewangelii według Świętego Mateusza

Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: «Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon». Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli: «W Betlejem judzkim, bo tak napisał Prorok: A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego, Izraela». Wtedy Herod przywołał potajemnie Mędrców i wypytał ich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: «Udajcie się tam i wypytujcie starannie o Dziecię, a gdy Je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać Mu pokłon». Oni zaś wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię.  Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się do swojej ojczyzny.

P: Oto słowo Boże.

Następuje Modlitwa Powszechna. Każde wezwanie może przeczytać inna osoba. Wskazane jest również, by dodać intencje ważne dla rodziny i lokalnej społeczności.

P:  Przedstawmy Dobremu Bogu nasze wspólne prośby i błagania.

Boże, nasz Ojcze, spraw, abyśmy swoje życie opierali na Tobie jako niewzruszonym fundamencie. Ciebie prosimy…

Boże, nasz Ojcze, daj, abyśmy żyli zawsze w zgodzie i miłości. Ciebie prosimy…

Boże, nasz Ojcze, dopomóż, abyśmy codzienną pracą zasłużyli na chleb powszedni. Ciebie prosimy…

Boże, nasz Ojcze, dopuść naszych zmarłych do rodziny świętych i błogosławionych w niebie. Ciebie prosimy…

P: Módlmy się, jak nas nauczył nasz Pan, Jezus Chrystus.

W: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie; ale nas zbaw ode złego. Amen.

P: Módlmy się.  

Wszechmogący Wieczny Boże, prosimy Cię ześlij na nasz dom swoją łaskę, aby w nim trwały: zdrowie ciała i czystość serca, wzajemna dobroć i przyjaźń oraz wierność w wypełnianiu Twoich przykazań; aby zawsze składano Ci tu dzięki. A błogosławieństwo Twoje niech pozostanie nad naszym domem i wszystkimi, którzy tutaj mieszkają oraz tu przybywają. Teraz i na wieki wieków.

W: Amen.


Modlitwa za zmarłych

Prowadzący odczytuje fragment z „Dzienniczka” świętej siostry Faustyny.

P: Z „Dzienniczka” świętej siostry Faustyny:

„Odmawiaj nieustannie tę koronkę, której cię nauczyłem. Ktokolwiek będzie ją odmawiał, dostąpi wielkiego miłosierdzia w godzinę śmierci. Kapłani będą ją podawać grzesznikom jako ostatnią deskę ratunku; chociażby był grzesznik najzatwardzialszy, jeżeli raz tylko odmówi tę koronkę, dostąpi łaski z nieskończonego miłosierdzia mojego. Pragnę, aby poznał świat cały miłosierdzie moje; niepojętych łask pragnę udzielać duszom, które ufają mojemu miłosierdziu.”

Teraz należy wspomnieć zmarłych, za których się modlimy. Można wymienić ich imiona oraz kim dla nas byli. W modlitwie należy pamiętać nie tylko o najbliższych zmarłych, ale również o sąsiadach, przyjaciołach i znajomych, współpracownikach, kapłanach oraz tych, którzy oddali swoje życie, służąc naszej Ojczyźnie.

Koronka do Bożego Miłosierdzia

O Krwi i Wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój Miłosierdzia dla nas – ufamy Tobie.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. (1 raz)

Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. (10 razy)

Sekwencję modlitw Ojcze Przedwieczny i Dla Jego bolesnej męki powtarza się pięciokrotnie.

Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. (3 razy)

Jezu, ufam Tobie. (3 razy)

P: Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie.

W: A światłość wiekuista niechaj im świeci. 

P: Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. 

W: Amen.


P: Na zakończenie modlitwy oddajmy się pod opiekę Matki Bożej.

W: Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

P: Matko Kościoła. 

W: Módl się za nami. 

P: Królowo Rodzin. 

W: Módl się za nami. 

P: Królowo Polski. 

W: Módl się za nami.

P: Najświętsza Rodzino z Nazaretu. 

W: Módl się za nami.

Na zakończenie prowadzący mówi:

P: Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi nas do życia wiecznego. (wszyscy czynią znak Krzyża wodą święconą)

W: Amen.

Po nabożeństwie śpiewa się kolędy i pastorałki.Drodzy Parafianie!!!

Pandemia, która dotknęła cały świat, spowodowała, że wiele inicjatyw i spraw duszpasterskich musi być zorganizowane w innej formie. Jako duszpasterze Parafii Najświętszej Rodziny w Zakopanem proponujemy Wam, Drodzy Parafianie, zamiast tradycyjnej wizyty kolędowej w Waszych domach – zgodnie z zaproszeniem, który otrzymaliście – spotkania modlitewno-kolędowe w naszym Sanktuarium Najśw. Rodziny w niedzielę 17 stycznia 2021 roku w czasie Mszy Świętych o godz. 6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 15.00, 17.00 i 19.00.

Aby jednak liczebność uczestników Mszy Świętych w tym dniu nie przekroczyła wyznaczonego limitu wiernych, proponujemy, aby obecność przedstawiciela Waszych rodzin dostosować rejonami do poszczególnych pór Mszy Świętych.

Niech zatem odbędzie się to według następującego porządku dostosowanego do rejonów, ulic i osiedli naszej parafii:

 • Na godz. 6.30 zapraszamy przedstawicieli rodzin, którzy chcą uczestniczyć w czasie tej Mszy św. lub nie mogą o inne porze przybyć do świątyni.
 • Na godz. 8.00 zapraszamy przedstawicieli rodzin z REJONU I obejmującego ulice, osiedla i bloki: ul. Krupówki, Al. 3 Maja, ul. Ogrodowa, ul. Orkana, os. Orkana, Weteranów Wojny, Plac Niepodległości, Gen. Galicy, Na Wilcznik, Zaruskiego, Modrzejewskiej, Partyzantów, Droga na Gubałówkę, al. Powstańców Śląskich.
 • Na godz. 9.30 zapraszamy przedstawicieli rodzin z REJONU II: os. Kasprusie, ul. Kasprusie, ul. Strążyska, ul. Bogdańskiego, Regle.
 • Na godz. 11.00 zapraszamy przedstawicieli rodzin z REJONU III: ul. Kościeliska, Za Strugiem, ul. Kościelna, Wojciecha Brzegi, Skibówki.
 • Na godz. 12.30 zapraszamy przedstawicieli rodzin z REJONU IV: ul. Jana Pawła II, os. Łukaszówki, ul. Słoneczna, ul. Kościuszki, ul. Sienkiewicza, ul. Zborowskiego.
 • Na godz. 15.00 zapraszamy przedstawicieli rodzin z REJONU V: Walowa Góra, os. Gładkie, Gubałówka, ul. Szkolna, Cichej Wody, Bilinówka, Polna, Klimka Bachledy.
 • Na godz. 17.00 zapraszamy przedstawicieli rodzin z REJONU VI: ul. Ks. Stolarczyka, Pod Lipkami, Droga do Daniela, Droga do Wantuli, Droga na Wierch, ul. Grunwaldzka, ul. Piłsudskiego, Sobczakówka, Droga do Rojów, Droga na Szymaszkową, Szymaszkowa, os. Choć-kowskie, ul. Gen Sosnkowskiego, ul. Nowotarska, ul. Staszica, ul. Małaszyńskiego, os. Ubocz, Kamockiego, ul. Ks. Kaszelewskiego.
 • Na godz. 19.00 zapraszamy tych, którzy nie mogą być na innej godzinie.

Oczywiście, gdyby Ktoś chciał wybrać inną porę, zawsze to może uczynić według własnego pragnienia oraz dostosowując się do obostrzeń.

Na każdej Mszy św. będziemy się modlić za Wszystkich Parafian, prosząc o błogosławieństwo Boże, zdrowie i opiekę Najświętszej Rodziny z Nazaretu w rozpoczętym roku 2021. Polecać będziemy także zmarłych z Waszych rodzin, prosząc o szczęśliwość życia wiecznego.

Po Mszach Świętych, w ciągu całego dnia modlitewno-kolędowego, kapłani będą rozdawać Parafianom poświęconą pamiątkę, w której znajdziemy wodę święconą, kredę, kadzidełko, świecę, owies i krówkę (na słodko).

Drodzy Parafianie,
niech ten podarunek będzie znakiem Łaski Bożej i naszej życzliwości i solidarności z Wami w tym trudnym czasie. Liczymy na Waszą obecność. Nawet jeśli z różnych przyczyn nie dotarło do Kogoś zaproszenie, które roznosiliśmy przed świętami to czujcie się w jednej wspólnocie parafialnej. Zapraszamy wszystkich!!!


 
Cały obrzęd błogosławienia domu (mieszkania) i wspólnej modlitwy oraz więcej informacji można przeczytać w najnowszym numerze "Echa spod Giewontu" także w wersji elektronicznej zamieszczonej OBOK


W odpowiedzi na prowokacje i znieważenia jakich doświadczamy w ostatnich tygodniach, a szczególnie teraz, kiedy po raz kolejny znieważono Krzyż na Giewoncie chcemy odpowiedzieć w sposób mocny i zdecydowany nieustającą modlitwą. Tym razem zapraszamy do modlitewnej akcji Jerycho polegającej na tym, że przez 7 dni 24 godziny na dobę, Ktoś przed Najświętszym Sakramentem w kościele lub w domu (transmisja on-line z Niepokalanowa) modli się w zadeklarowanym przez siebie czasie przez 30 minut na Różańcu. Modlitewna akcja rozpoczyna się w niedzielę 22 listopada br. o godz. 21.00. Modlitwą różańcową chcemy wynagradzać zniewagi Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi.

Chętnych zapraszamy do zapisów na stronie internetowej: OMADLAMY.PL


 


Zachęcamy do uczestnictwa w Roratach

Dla dzieci:
od poniedziałku do piątku o godzinie 19.00.

Dla wszystkich chętnych:
w tygodniu o godzinie 6.00
w niedziele o godzinie 6.30

 HASŁEM TEGOROCZNYCH RORAT JEST: "WIELKA TAJEMNICA"


 


Dwa razy w roku alumni i diakoni Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie wyruszają do wybranych parafii, aby dzielić się tam świadectwem swojego powołania, wyrazić wdzięczność za wsparcie na drodze formacji oraz modlić się o nowe, święte powołania do służby w Kościele.

W związku z obecną sytuacja epidemiologiczną klerycy nie mogą na żywo spotkać się z wiernymi, jednak zagoszczą w parafiach dzięki mediom społecznościowym. Już 15 listopada alumni, korzystając z nowych technologii, odwiedzą parafie, należące m.in. do naszego dekanatu Zakopane.

W czasie Niedzieli Powołań będzie można połączyć się z klerykami we wspólnej modlitwie w kaplicy seminaryjnej. Transmitowana będzie Msza Święta, koronka do Miłosierdzia Bożego oraz różaniec. Ponadto, klerycy będą prowadzić spotkania, w formie wideokonferencji, z różnymi grupami parafialnymi. Będzie także dostępny w formie internetowej specjalny numer „Novum Tempus Liberum”, seminaryjnego czasopisma, które podejmuje temat powołania kapłańskiego i opowiada o życiu wspólnoty seminaryjnej.

Modlitwa o nowe powołania kapłańskie jest w tym dniu najważniejsza. Prośmy Pana żniwa, aby nie zabrakło robotników w Winnicy Pańskiej. Zapraszamy wszystkich do aktywnego uczestnictwa w zaplanowanym wydarzeniu.

LINK DO TRANSMISJI NIEDZIELNYCH MODLITW ONLINE:

https://youtu.be/2tK7dWRgMvU

NTL - czasopismo alumnów WSD w Krakowie:

https://drive.google.com

SPOT REKLAMUJĄCY e-NIEDZIELĘ POWOŁAŃ:

https://youtu.be/nIhVfcJ13Go

(PO)WOŁANIE, czyli rozmowy z kapłanami o kapłaństwie:

https://www.youtube.com/playlist...

#przecieżmniewołałeś - świadectwa powołania:

https://www.youtube.com/playlist...

Mamy nadzieję, że będzie to dzień wspólnej modlitwy oraz głębszego pochylenia się nad darem Bożego głosu: „Pójdź za mną”.

LICZYMY NA WASZĄ OBECNOŚĆ!!!

za: seminarium-krakow.pl


 • Aktualności

  • Modlitwa błogosławieństwa domu

   Modlitwa w domu Przed rozpoczęciem modlitwy w każdym domu przygotowuje się krzyż, świece oraz wodę święconą, które należy położyć na stole nakrytym białym obrusem. Następnie osoba wyznaczona, na przykład ojciec rodziny, rozpoczyna słowami: P: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. W: Amen Następnie należy uroczyście zapalić świece. P: Światło Chrystusa. W: Bogu niech będą dzięki. Po wstępie wszyscy siadają, a jeden z domowników czyta fragment z Pisma Świętego. Czytanie /1 Kor 12, 31-13.8a/Hymn o Miłości Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian Bracia: Starajcie się o większe dary: a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice, i posiadał wszelką wiedzę, i wszelką możliwą wiarę, tak iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na...

  • ZAPRASZAMY!!!

   ZAPRASZAMY!!!Drodzy Parafianie!!! Pandemia, która dotknęła cały świat, spowodowała, że wiele inicjatyw i spraw duszpasterskich musi być zorganizowane w innej formie. Jako duszpasterze Parafii Najświętszej Rodziny w Zakopanem proponujemy Wam, Drodzy Parafianie, zamiast tradycyjnej wizyty kolędowej w Waszych domach – zgodnie z zaproszeniem, który otrzymaliście – spotkania modlitewno-kolędowe w naszym Sanktuarium Najśw. Rodziny w niedzielę 17 stycznia 2021 roku w czasie Mszy Świętych o godz. 6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 15.00, 17.00 i 19.00. Aby jednak liczebność uczestników Mszy Świętych w tym dniu nie przekroczyła wyznaczonego limitu wiernych, proponujemy, aby obecność przedstawiciela Waszych rodzin dostosować rejonami do poszczególnych pór Mszy Świętych. Niech zatem odbędzie się to według następującego porządku dostosowanego do rejonów, ulic i osiedli naszej parafii: Na godz. 6.30 zapraszamy przedstawicieli rodzin, którzy chcą uczestniczyć w czasie tej Mszy św. lub nie mogą o inne porze...

  • Zapraszamy na Roraty!!!

   Zapraszamy na Roraty!!!Zachęcamy do uczestnictwa w Roratach Dla dzieci:od poniedziałku do piątku o godzinie 19.00. Dla wszystkich chętnych:w tygodniu o godzinie 6.00w niedziele o godzinie 6.30  HASŁEM TEGOROCZNYCH RORAT JEST: "WIELKA TAJEMNICA"  

  • MODLITEWNE JERYCHO

   MODLITEWNE JERYCHOW odpowiedzi na prowokacje i znieważenia jakich doświadczamy w ostatnich tygodniach, a szczególnie teraz, kiedy po raz kolejny znieważono Krzyż na Giewoncie chcemy odpowiedzieć w sposób mocny i zdecydowany nieustającą modlitwą. Tym razem zapraszamy do modlitewnej akcji Jerycho polegającej na tym, że przez 7 dni 24 godziny na dobę, Ktoś przed Najświętszym Sakramentem w kościele lub w domu (transmisja on-line z Niepokalanowa) modli się w zadeklarowanym przez siebie czasie przez 30 minut na Różańcu. Modlitewna akcja rozpoczyna się w niedzielę 22 listopada br. o godz. 21.00. Modlitwą różańcową chcemy wynagradzać zniewagi Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi. Chętnych zapraszamy do zapisów na stronie internetowej: OMADLAMY.PL  

  • NIEDZIELA MODLITW O POWOŁANIA KAPŁAŃSKIE

   NIEDZIELA MODLITW O POWOŁANIA KAPŁAŃSKIEDwa razy w roku alumni i diakoni Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie wyruszają do wybranych parafii, aby dzielić się tam świadectwem swojego powołania, wyrazić wdzięczność za wsparcie na drodze formacji oraz modlić się o nowe, święte powołania do służby w Kościele. W związku z obecną sytuacja epidemiologiczną klerycy nie mogą na żywo spotkać się z wiernymi, jednak zagoszczą w parafiach dzięki mediom społecznościowym. Już 15 listopada alumni, korzystając z nowych technologii, odwiedzą parafie, należące m.in. do naszego dekanatu Zakopane. W czasie Niedzieli Powołań będzie można połączyć się z klerykami we wspólnej modlitwie w kaplicy seminaryjnej. Transmitowana będzie Msza Święta, koronka do Miłosierdzia Bożego oraz różaniec. Ponadto, klerycy będą prowadzić spotkania, w formie wideokonferencji, z różnymi grupami parafialnymi. Będzie także dostępny w formie internetowej specjalny numer „Novum Tempus Liberum”, seminaryjnego czasopisma, które podejmuje temat powołania kapłańskiego i opowiada o...

  • Ogłoszenie

   OgłoszenieInformujemy, że zgodnie z decyzją Władz Państwowych od soboty - 7 listopada 2020 może uczestniczyć: w Sanktuarium Najświętszej Rodziny - 55 osób, w Starym Kościele MB Częstochowskiej - 12 osób, Zachęcamy do korzystania z transmisji internetowej Mszy świętych i nabożeństw.            

MSZE ŚWIĘTE W NIEDZIELE I ŚWIĘTA

Sanktuarium Najświętszej Rodziny, ul. Krupówki: 6:30, 8:00, 9:30, 11:00, 12:30, 15:00, 17:00, 19:00

Stary Kościół Matki Bożej Częstochowskiej, ul. Kościeliska: 8:30, 10:00

Kaplica na Gubałówce11:30
 

MSZE ŚWIĘTE W TYGODNIU

Sanktuarium Najświętszej Rodziny, ul. Krupówki: 6:30, 7:00, 8:00, 8:30, 15:00, 19:00

Stary Kościół Matki Bożej Częstochowskiej, ul. Kościeliska8:00

Więcej...